Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

AFS 2001:1

- som certifiering skall vara

AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljö

AFS 2001:1 är en central arbetsmiljöföreskrift (AFS) som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) skall bedrivas. Organisationen förväntas undersöka, genomföra och följa upp verksamheten i syfte att förebygga ohälsa och olycka samt att uppnå en god arbetsmiljö.

Hur omfattande detta arbete är beror på organisationens storlek, komplexitet mm. AFS 2001:1 behandlar den grundläggande strukturen för att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, sedan tillkommer en mängd mer specifika krav genom annan lagstiftning

Föreskriften tar bla upp:

 1. att arbetet skall vara en naturlig del i arbetet, alltså integrerat i rutiner, mötesstrukturer osv och inget som tas fram vid behov ibland.
 2. att alla förekommande fysiska OCH psykologiska & sociala förhållanden av betydelse skall beaktas.
 3. att arbetstagarnas representanter skall erbjudas möjlighet att medverka i arbetet.
 4. att det finns en arbetsmiljöpolicy samt dokumenterade rutiner som beskriver hur det systematiska arbetet skall gå till.
 5. att uppgifter rörande arbetsmiljöarbetet är tydligt fördelade och att dessa personer har den kunskaps som krävs för detta.
 6. att alla medarbetare har nödvändig kompetens samt insyn och kunskap om de ev. risker de kan utsättas för i arbetet.
 7. att arbetsmiljön regelbundet undersöks (ex genom skyddsrond, mätningar, enkäter, medarbetarsamtal osv)
 8. att förekommande risker bedöms (riskbedömning)
 9. att förekommande olyckor och tillbud utreds.
 10. att åtgärder för att uppnå en god arbetsmiljö genast genomförs och om det inte går att en skriftlig handlingsplan (action plan) upprättas.
 11. att arbetsmiljöarbetet varje år utvärderas.
 12. att det finns ”sakkunnig hjälp” när den egna kompetensen inte räcker till (företagshälsovård)

Vi på FirstCert AB lever efter ”Som certifiering skall vara” och sätter våra kunders behov och möjligheter högt på listan. Låt oss tillsammans arbeta genom ständig förbättring via certifiering av ert ledningssystem.
Kontakta oss om ni har frågor eller önskar en offert inom certifiering av ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 eller ISO 45001:2018. Är ni redan certifierade? Byt till oss och upplev ”som certifiering skall vara”.