Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Beslut

- som certifiering skall vara

När revisionen är avslutad, revisorn har godkänt eventuella avvikelsesvar lämnar denne över innehållet i kundakten till en beslutsfattande person inom FirstCert. Denne person skall vara opartisk revisionen och kunden och granskar rapporternas innehåll, gör också en bedömning till revisionens duglighet. Om denne är nöjd med resultatet och innehållet i kundakten tar denne ett beslut kring att utfärda ett certifikat. Kunden har nu ett certifiera ledningssystem.

Om kunden har flera standarder inom samma ledningssystem, exempelvis kvalitetsstandarden ISO 9001:2015, miljöstandarden ISO 14001:2015 eller arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2015. Då behöver certifieringsorgan fatta beslut mot varje standard.

Beslut kan också fattas baserat på nycertifiering, omcertifiering och återställande av certifikat där vi nödgats suspendera certifikatet. Samma procedur gäller vid de tillfällen en redan befintlig kund vill utöka med fler adresser eller ändra omfattningen i sin scopetext