Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Beteende Baserad Säkerhet (BBS)

- som certifiering skall vara

Beteende Baserad Säkerhet (BBS) är en metod inom säkerhetsledning som fokuserar på att förändra människors beteenden för att minska olycksrisker och öka säkerheten på arbetsplatsen.

BBS innebär att man analyserar beteendemönster och identifierar riskfaktorer på arbetsplatsen. Man utformar sedan en plan för att förändra beteendemönster genom att uppmuntra säkra handlingar och identifiera och åtgärda osäkra handlingar.

BBS syftar till att öka medvetenheten om säkerhet och minska risken för olyckor genom att främja goda arbetsvanor och stärka en kultur av säkerhet på arbetsplatsen. BBS-metoden bygger på tanken att människors beteende kan påverkas genom social interaktion, feedback och positiv förstärkning.

Detta är en metodik som bygger på att genom besök/ronder i verksamheten göra observationer rörande säkerhetsmedvetandet och de beteenden som finns i organisationen, ex: för aktuella arbetssätt, gällande rutiner, användning av maskin/skyddsutrustning.

Här involveras och uppmuntras representanter från alla delar av organisationen att delta. Snarare är att skriva avvikelser görs observationer och man har en aktiv dialog med arbetstagarna om varför man gör som man gör.

Ett arbetsmoment kan omfatta den senaste utrustningen, fullt tränad personal, gott om tid, men tyvärr tenderar människan ändå att ta genvägar: man vinner tid, mindre ansträngning, bekvämare utförande.

BBS är en etablerad metod för att använda positiv återkoppling i syfte att ändra osäkra beteenden och stärka säkra beteenden.