Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Klagomål på FirstCert AB

- som certifiering skall vara

Om Ni inte är nöjda med ett beslut som uppstått i ett certifieringsärende, eller hur vår representant agerade vid utförande av uppdraget har vi idel öra. Alla reklamationer, klagomål behandlas enligt god affärssed och med sekretess.

Alla överklaganden bereds opartiskt av vår VD, alternativt Rådgivande Nämnden om VD är part i ärendet.

VD, eller den Rådgivande Nämnden, undersöker ärendet och försöker lösa problemet till båda parters belåtenhet. Om VD inte kan lösa problemet lämnas ärendet vidare till Rådgivande Nämnden. Överklaganden skall ges möjlighet att framlägga sin ståndpunkt.

Överklaganden har möjlighet att framföra synpunkter på Rådgivande Nämndens sammansättning. Styrelsen skall då om det är motiverat beakta en eventuell förändring av sammansättningen.

Om överklagan skall hanteras av Rådgivande Nämnden skall denne snarast samlas till ett möte där överklagan behandlas (kan behandlas som ett telefonmöte). Till nämndens hjälp skall finnas relevant dokumentation från aktuell(a) revision(er) och eventuell övrig information av intresse.

Rådgivande Nämnden kan vid behov begära att berörd revisionspersonal är närvarande när ärendet behandlas. Nämnden undersöker ärendet och beslutar därefter om vidare åtgärder. Mötet kommer att protokollföras.

Kunden skall skriftligen informeras om nämndens beslut och att det inte kan överklagas.

Alla klagomål och överklaganden, inklusive de som fått en för båda parter accepterad lösning, skall rapporteras till Rådgivande Nämnden vid nästkommande möte.

Alla klagomål registreras i FirstCert:s avvikelselogg.

Kontakta vår VD
Kontakta Rådgivande Nämnden