Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Intern revision

- som certifiering skall vara

Intern revision är en viktig del i organisationens egenkontroll och säkerställande av att standardens krav efterlevs, de egna rutinerna och arbetssätten utförs som planerat och att gällande lagkrav uppfylls där så är aktuellt.
Inte minst viktigt är det att säkerställa verkligheten mot kartan, dvs att rutiner och arbetssätt är lämpliga och verkningsfulla.

Interna revisioner skall planeras avseende tid, metod, rapportering och ansvar.

Utfall skall dokumenteras och högsta ledningen skall beakta detta i beslut och förbättring och korrigerande åtgärder. Brister skall dokumenteras som avvikelser och hanteras på det viset. Minst lika viktigt är det att upptäcka och lyfta framkomna förbättringsförslag.

Viktigt för organisationen är att använda intern revision som ett verkligt förbättringsverktyg. Hur revisionstid prioriteras och revisionsprogrammet utformas bör spegla de utmaningar organisationen har. Att hela verksamhetssystemet revideras över tid skall dock kunna styrkas.