Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Intressent

- som certifiering skall vara

Som ett led i att fastställa ett ledningssystems avgränsningar är det viktigt att konstatera vilka intressenter, externa och interna, som har en inverkan på hur arbetssätt, rapportering, kommunikation mm skall styras. Organisationen skall fastställa intressenters krav av detta slage.

En intressent är av karaktären organisation, person/er, myndigheter alltså rätt specifikt. Uttryckta krav kan vara direkt bindande som ex lagkrav, avtalskrav. Intressentkrav kan vara uttalade eller outtalade-

Intressentanalys hålls ofta på en relativt övergripande nivå men kan vara i behov av att urskiljas mer om någon representant för kategorin utmärker sig i kravbilden)

Ex på vanliga intressenter är: kunder och leverantörer, medarbetare, myndigheter, media, grannar, konkurrenter, fackföreningar, osv.

Intressentanalysen skall hållas uppdaterad och vara ett stöd för ledningen i det strategiska arbetet.