Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Mål

- som certifiering skall vara

Att fastställa mål är ett av det centrala arbetssättet med ständiga förbättringar. Detta förutsätter att målen går att följa upp, är mätbara. För att ge effekt skall de bidra till ökad kundnöjdheten. Det bör också finnas en röd tråd från de utfästelser som görs i policys till de antagna målen.

Det finns inga krav på antal mål utan huvudregeln är att de skall upprättas för relevanta funktioner och processer. Som på så många andra områden är det upp till organisationen att identifiera var målen bäst gör nytta i förbättringsarbetet.

Hur målen skall uppnås, vilka aktiviteter som planeras med planerad tid och ansvar, skall dokumenteras i handlingsplan.

Ett återkommande begrepp är SMARTA mål och det sammanfattar rätt bra hur ett bra mål formuleras: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsbundet.

I målarbetet är det väsentligt att hålla isär vad som är mål respektive handling. Att ex skicka ut en kundenkät är inget mål i sig, snarare en handling för att identifiera förbättringsområden som senare kan målsättas.

Det gäller att tänka kreativt när mål fastställs. En organisation kan uppleva det som svårt att anta bra mål: man har inga reklamationer och allt går som tåget. Vad kan förbättras? Då skall man inte glömma att processer som personal/utbildning, underhåll osv också kan inkluderas. Ex för få personal som kan köra CNC kan sluta i ett kompetenshöjande mål.

Alltså, interna mål bidrar även till nöjdare slutkund. Inkludera interna såväl som externa kunder.