Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Miljöaspekt

- som certifiering skall vara

Organisationens miljöaspekter är aktiviteter/verksamhet eller produkter eller tjänster som har eller kan ha en miljöpåverkan. Grundläggande i miljöledning är att identifiera miljöaspekterna och bygga förbättringsarbetet prioriterat där påverkan är som störst. I den bruttolista av miljöaspekter man kommer fram till skall de ”betydande” aspekterna tas fram, dvs där den tyngsta belastningen ligger. För detta arbete skall det finnas en metod att falla tillbaka på och miljöaspekterna skall dokumenteras och följas upp. För uppföljning behövs förmodligen en viss övervakning/mätning, ex: avfallsvolymer, elförbrukning etc.

När miljöaspekter identifieras skall man ha ett livscykelperspektiv, alltså beakta hela värdekedjan för sina produkter eller tjänster. Det finns ingen angiven metod eller krav på detaljnivå här men man skall kunna uppvisa att detta varit en del av ”mind setet” när aspekterna identifierats. Miljöpåverkan att ha med sig och relatera till då miljöaspekterna identifieras är:
– utsläpp till luft, vatten och mark
-användning av råmaterial och naturresurser
-energianvändning
-energiutstrålning (som: värme, strålning, buller och ljus)
-generering av avfall och/eller biprodukter
-användning av utrymme

Observera att en miljöaspekt inte nödvändigtvis bara är negativ (risk) utan också kan vara positiv (möjlighet)