Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Six Sigma

- som certifiering skall vara

Six Sigma är en metod som används för att förbättra processer genom att minska variation och eliminera defekter. Metoden utgår från att en process som har hög kvalitet kan uppnå högst sex standardavvikelser från medelvärdet, vilket ger en mycket liten andel defekta produkter. Cpk-värdet är en av flera mätningar som används inom Six Sigma för att bedöma processens kapabilitet.

För att räkna fram Cpk-värdet inom Six Sigma, följer man följande steg:

1. Identifiera problemet: Först måste man identifiera det område i processen som orsakar problem, och hur det påverkar kvaliteten på produkten eller tjänsten.

2. Definiera mätbara mål: Definiera klara, mätbara mål för hur processen ska förbättras. Detta innefattar att fastställa toleransgränser och specificera vilka data som behöver samlas in.

3. Samla in och analysera data: Samla in data om processen och utför en statistisk analys för att beräkna medelvärdet och standardavvikelsen. Använd sedan formeln för Cpk-värdet (se föregående svar) för att beräkna hur väl processen presterar i förhållande till toleransintervallet.

4. Implementera förbättringar: Baserat på analysen av data och Cpk-värdet kan man identifiera förbättringsåtgärder och implementera dem för att minska variationen i processen och öka kapabiliteten.

5. Kontrollera resultat: Efter implementering av förbättringsåtgärderna kan man kontrollera resultaten för att se om processen har förbättrats och om de mätbara målen har uppnåtts.

Genom att följa dessa steg kan man använda Six Sigma-metoden för att förbättra processer och öka kvaliteten på produkter eller tjänster. Cpk-värdet kan användas som en av flera mätningar för att bedöma processens kapabilitet och identifiera områden som behöver förbättras.